Договір публічної оферти

  1. Головна
  2. Договір публічної оферти

ДОГОВІР ПОСТАВКИ

пропозиція (публічна оферта)

Викладений нижче текст Договору,  адресований фізичним та/або юридичним особам (далі – «Покупці»)  і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) суб’єкта підприємницької діяльності мережі «Строитель», названий в подальшому «Постачальник», укласти Договір поставки на встановлених у ньому умовах.

Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 Цивільного кодексу України і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Вами дій,  передбачених цим Договором,  що означають повне і беззастережне прийняття Вами (в подальшому «Замовник») всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).

 

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Постачальник зобов’язується передати у власність (поставити), а Покупець прийняти та оплатити будівельні матеріали, загальна кількість, асортимент, одиниця виміру, ціна за одиницю виміру та загальна вартість яких визначаються супровідними документами, які є невід’ємними частинами цього Договору (надалі іменується «Товар»).

1.2. Чинна версія даного Договору завжди розміщена на Сайті Виконавця і в обов’язковому порядку є доступна для ознайомлення до моменту здійснення акцепту умов Договору

 

  1. ЦІНА ТА ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ТОВАРУ

2.1. Ціна одиниці виміру Товару та загальна вартість кожної партії Товару визначається в видаткових накладних на кожну окрему партію до даного Договору, які є його невід’ємною частиною.

2.2. Загальна вартість Договору становить: сукупна вартість всіх поставок в період дії договору, які є його невід’ємною частиною.

 

  1. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Договір укладається між Постачальником і Покупцем у формі договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України).

3.2. Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень і рівносильний укладенню з Постачальником двостороннього письмового Договору про надання послуг, згідно з обраним переліком послуг, розміщених на Сайті Постачальника.

3.3. Акцептом умов Договору є здійснення Покупцем дій, визначених п. 3.4. Договору.

3.4. Покупець здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, викладеними на Сайті Виконавця шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій:

1)заповнення Замовником спеціалізованої форми Заявки, отриманої від Виконавця;

2)здійснення оплати Замовником послуг Виконавця згідно тарифів, отриманих від Виконавця;

3)Будь-яка з вказаних у п. 3.4. дій в окремості, яка виконана Замовником, свідчить про те,  що Замовник ознайомлений з даним Договором і згодний з його умовами в повному обсязі.

3.5. Термін акцепту не обмежений.

3.6. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту і діє протягом усього терміну отримання послуг,  або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.

3.7. Укладання Договору означає, що Замовник:

1)у необхідному для нього обсязі ознайомився з правилами надання послуг;

2)приймає всі умови  вказаного Договору без зауважень.

 

  1. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1 Послуги надаються Покупцю на платній основі шляхом оплати Постачальнику відповідно до розцінок, отриманих від Виконавця.

4.2 Оплата, внесена Покупцем за послуги, у разі одностороннього припинення договору, не повертається.

4.3 Оплата послуг Постачальника, а також інших фінансових зобов’язань Покупця, які можуть виникати у відповідності з вимогами цього договору, здійснюються шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок, що надається Виконавцем.

 

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Постачальник не несе відповідальності за збитки Покупця, що виникли в результаті відмови від надання послуг у відповідності з вимогами даного Договору.

5.2. Покупець несе всю відповідальність за достовірність відомостей,  вказаних ним у Заяві Постачальнику. У випадку якщо Покупець не вказав, або невірно вказав персональні дані,  Постачальник не відповідає за збитки Покупця,  понесені в результаті відмови в поверненні передоплати, наданні послуг, та/або здійснення інших дій внаслідок неможливості правильної ідентифікації Покупця.

5.3. В інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно законодавства України,  з урахуванням умов Договору.

5.4. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та яким неможливо було запобігти розумними заходами.

5.5. У випадку порушення Замовником умов цього Договору Виконавець не несе відповідальності за  ті зобов’язання, які вказані в Договорі.

 

  1. ЗМІНИ І ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Постачальник має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, шляхом публікації змін на Сайті. Зміни вступають в силу з моменту публікації, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.

6.2. На інших підставах, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.

 

  1. ІНШІ УМОВИ

7.1. Сторони домовились, що всі документи (підписані уповноваженими представниками Сторін та скріплені печатками), які стосуються даного Договору і передані засобами факсимільного зв’язку – мають силу оригіналу до передачі оригіналів другій Стороні.

7.2. Всі спори між Сторонами, що витікають із даного Договору та по яких не було досягнуто згоди шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку згідно встановленої підсудності та підвідомчості такого спору в порядку, встановленому чинним законодавством України.

7.3. Сторони не мають права передавати права та обов’язки по цьому Договору третім особам без письмової згоди іншої Сторони.

7.4. У випадку неможливості виконання в строк своїх зобов’язань по цьому Договору, з будь-яких причин, Сторона, яка не зможе виконати в строк своє зобов’язання (поставити Товар чи оплатити Товар), повинна негайно повідомити про загрозу порушення строків іншу Сторону, з метою мінімізації збитків іншої Сторони.

7.5. Всі відносини, що не врегульовані даним Договором, регулюються чинним законодавством України.

Меню